Wytyczne dla widzów Kina „Karolinka”

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W SEANSACH KINA „KAROLINKA” W MIEJSKIM DOMU KULTURY W LUBLIŃCU ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM CHOROBY COVID-19

 1. Kupując bilet na seans Kina Karolinka w MDK uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad i zapewnienia ich przestrzegania przez osoby pozostające pod jego opieką w czasie pobytu w MDK.
 2. Uczestnik seansu jest zobowiązany zająć miejsce wskazane na bilecie.
 3. Kino udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na sali, z zachowaniem jednego miejsca pustego między widzami z wyjątkiem:
  • widza, który uczestniczy w seansie z dzieckiem poniżej 13 roku życia;
  • widza, który uczestniczy w seansie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub z osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub z osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
   jeżeli uprawniona osoba wykaże wymienione okoliczności stosownym dokumentem.
 1. W seansie uczestniczą osoby, które:
  • są zdrowe i nie występują u nich objawy chorobowe (w szczególności podwyższona temperatura, kaszel) sugerujące występowanie choroby, w tym w szczególności choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;
  • które w ostatnich 14 dniach przed dniem seansu nie przebywały na kwarantannie lub izolacji;
  • które nie miały świadomego kontaktu i nie zamieszkiwały z osobą chorą na COVID-19 lub przebywającą na kwarantannie.
 1. W MDK, w tym w holu może przebywać ograniczona ilość osób (w holu maksymalnie 16 osób), dlatego osoby przebywające w MDK mają obowiązek stosować się do dyspozycji wydawanych w tym zakresie przez pracowników MDK.
 2. W MDK, obowiązują zasady dystansu społecznego, dlatego osoby przebywające w MDK mają obowiązek stosować się do dyspozycji wydawanych w tym zakresie przez pracowników MDK.
 3. Na terenie MDK obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa odpowiednią maseczką.
 4. Na terenie MDK obowiązuje zakaz konsumpcji.
 5. Na terenie MDK obowiązuje nakaz dezynfekcji dłoni – dozowniki odpowiedniego płynu znajdują się przy wejściu.
 6. Szatnia jest nieczynna, okrycia wierzchnie widzowie są zobowiązani zabrać na salę kinową.
 7. Pracownik MDK ma prawo do zmierzenia temperatury ciała każdej osobie wchodzącej na teren MDK. W przypadku odmowy pomiaru, bądź stwierdzenia podwyższonej temperatury pracownik ma prawo odmówić danej osobie wejścia do MDK.
 8. W przypadku nieprzestrzegania którejkolwiek z powyższych zasad przez osobę przebywającą na terenie MDK, osoba ta może zostać wezwana do natychmiastowego opuszczenia terenu MDK, bez prawa zwrotu ceny biletu na seans.