Deklaracja dostępności

Miejski Dom Kultury w Lublińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu.

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Większość multimediów (zdjęcia i grafiki) umieszczonych na stronie nie jest stosownie opisana, umieszczane filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Brak utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.
 • Niedostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • Nie przeprowadzono testów serwisu na monitorach brajlowskich.
 • Na stronie brakuje linków z przekierowaniem do głównej treści.
 • Przeładowanie serwisu nie jest anonsowane.
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki – w takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany.
 •  W serwisie występują elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu.
 • Formularze przesyłania danych nie mają odpowiednich opisów.
 • Niedostosowane opisy linków do obrazów.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane w najbliższym czasie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny wykonanej przy użyciu dostępnych:

 •  https://wave.webaim.org/report#/https://mdk.lubliniec.pl/
 • http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=598c7807-4cad-4cd3-bcf4-9578126b59c9 z którego wynika, że strona www.mdk.lubliniec.pl spełnia wymagania dostępności cyfrowej w 95%.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Wojtulek Kontaktować można się za pośrednictwem adresu e-mail:  media@mdk.lubliniec.pl., a także dzwoniąc na numer telefonu 34 351 06 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Dostępność architektoniczna

Miejski Dom Kultury w Lublińcu, ul. Plebiscytowa 9

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia znajdujące się na poziomie 0. Szerokie wejście główne (od strony skweru) posiada wjazd dostosowany do wózków. Wejściem od strony ul. Plebiscytowej można dostać się do Galerii pod Glinianym Aniołem – tutaj również istnieje podjazd umożlwiający wjazd wózka.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 • Kasa znajduje się na parterze, na wprost głównego wejścia. Kasa nie posiada obniżenia ułatwiającego komunikację z osobami poruszającymi się na wózku.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie 0. Dostępna jest przy wejściu przez główne wejście do budynku.
 • Sala widowiskowa znajduje się na poziomie „0” i ma miejsca wyznaczone dla osób z ograniczoną mobilnością.
 •  Na parkingu należącym do Miejskiego Domu Kultury, znajdującym się przy ulicy Karola Miarki w bezpośrednim sąsiedztwie budynku – jest wyznaczone miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W kasie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane w najbliższych miesiącach.

Aplikacje mobilne: brak