Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

INFORMACJA DOTYCZĄCA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM W MIEJSKIM DOMU KULTURY W LUBLIŃCU

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych osób zrejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego jest Miejski Dom Kultury w Lublińcu, można się z nami kontaktować:

  • pisząc na adres administratora: 42-700 Lubliniec, ul. Plebiscytowa 9,
  • telefonicznie 34 351 06 81,
  • pisząc na adres email: administracja @mdk.lubliniec.pl;

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu 34 351 37 94, pisząc na adres email: iod@cuw.lubliniec.pl.

OBSZAR OBJĘTY MONITORINGIEM

Monitoringiem wizyjnym objęte są ciągi komunikacyjne na parterze budynku MDK, sala widowiskowa, klatka schodowa pomiędzy parterem i piętrem oraz drzwi wejściowe, wyjście ewakuacyjne, hol, taras i plac zabaw, skwer przed MDK, parking.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 1 miesiąca, a następnie zostają automatycznie nadpisane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz.

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Monitoring stosowany jest w celu, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku i ochrony mienia należącego do administratora. Dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z zapisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.

Administrator danych dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu pracowników, porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia MDK w Lublińcu.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, podmiotom, które na podstawie zawartych umów realizują obsługę techniczna i serwisowa monitoringu wizyjnego a także osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań np. osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery monitoringu.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu również prawo do informacji o istnieniu monitoringu, w uzasadnionych przypadkach prawo do dostępu do nagrań, prawo żądania usunięcia danych, prawo do anonimizacji wizerunku oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.