Nieodpłatna mediacja [ogłoszenie społeczne]

Przekazujemy komunikat Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA:

CO TO JEST MEDIACJA?
Mediacja to próba doprowadzenia do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu przy udziale mediatora, który wspiera przebieg rozmów i pomaga wypracować porozumienie. Mediacja ułatwia rozwiązanie konfliktu drogą bez przemocy oraz jest narzędziem prowadzącym do ugodowego zażegnania sporu.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z MEDIACJI W PUNKTACH NPP i NPO?
Każda osoba, która złoży oświadczenie na piśmie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

CELE MEDIACJI:

 • Stworzenie stronom warunków do wzajemnego porozumienia;
 • Podjęcie próby zakończenia konfliktu w sposób ugodowy;
 • Poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań możliwych do zastosowania;
 • Realizacja zasady win/win, każda ze stron konfliktu czuje się wygrana;
 • Złagodzenie i wygaszenie sporu

POWIAT LUBLINIECKI

Zapisy pod numerem telefonu: 530-119-072 lub poprzez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO MEDIACJI W PUNKTACH NPP i NPO?

 • Osoba, która chce skorzystać z mediacji, powinna skontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu telefonicznie pod nr tel. 530-119-072 w godzinach pracy urzędu lub przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisycelu umówienia wizyty u mediatora.
 • Osoba wraz ze stroną przeciwną stawiają się na umówiony termin we wskazanym punkcie NPP lub NPO.
 • Postępowanie mediacyjne rozpoczyna się od spisania umowy mediacyjnej oraz wniosku o przeprowadzenie mediacji.
 • Mediator rozpoczyna postępowanie mediacyjne, wskazuje zasady obowiązujące w mediacji.
 • Mediator udziela głosu stronom, w celu poznania źródła problemu, stanowisk stron.
 • Mediator może zaproponować stronom sposoby rozwiązania konfliktu, a także w przypadku konieczności przemyślenia założeń ugody mediator może zaproponować stronom, aby umówiły się na następny termin spotkania mediacyjnego.
 • Mediator, po dojściu do porozumienia przez strony konfliktu, proponuje pomoc w sporządzeniu projektu ugody na piśmie oraz sporządza protokół ze spotkania mediacyjnego.
 • Strony mogą wysłać spisaną ugodę wraz z protokołem do właściwego Sądu w celu jej zatwierdzenia.
 • Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd ma moc prawną na równi z ugodą zawartą bezpośrednio przed Sądem.
 • Ugoda mediacyjna zatwierdzona przez Sąd stanowi tytuł egzekucyjny, który podlega wykonaniu w drodze egzekucji komorniczej.

UWAGA!

Z nieodpłatnej mediacji świadczonej w punktach NPO i NPP zostały wyłączone sprawy, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Informacja w formacie pdf >>tutaj<<