Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
ogłasza nabór na stanowisko referenta
w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej 9
 
Wymiar czasu pracy: ¾  etatu
 
Godziny pracy: godziny popołudniowe oraz weekendy                           
 
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:
 
Niezbędne:
 1. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
 4. Posiadać wykształcenie średnie.
 5. Posiadać umiejętność obsługi komputera.
 6. Znajomość obsługi kasy fiskalnej.
 7. Aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Dodatkowe
 1. Odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, operatywność, umiejętność pracy w zespole.
 2. Doświadczenie w obsłudze klienta.
 3. Doświadczenie w handlu.
 
Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy nabór zobowiązana będzie m.in. do realizowania następujących działań:
 1. Galeria pod Glinianym Aniołem – prowadzenie spraw związanych z działalnością galerii, obsługa klienta oraz przyjęcie towaru,
 2. Kasa MDK – obsługa klientów kasy, sprzedaż biletów, udzielanie informacji na temat działalności i oferty MDK.
 
Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć oferty pracy w zamkniętej kopercie w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury lub przesłać za pośrednictwem poczty do dnia: 08.05.2018 r. (data wpływu na dziennik podawczy MDK).
 
Oferty pracy powinny zawierać niżej wymienione własnoręcznie podpisane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (cv).
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oferta pracy powinna być opatrzona własnoręcznie podpisaną klauzulą o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. Poz. 2135).
            Oraz:
 1. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.                                   
 2. Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
 
Koperta winna być opatrzona dopiskiem : „Praca – MDK Lubliniec”.
 
Miejski Dom Kultury poinformuje o terminie rozmów telefonicznie.