Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
ogłasza nabór na stanowisko referenta
w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej 9
 
Wymiar czasu pracy: cały etat
 
Godziny pracy: godziny popołudniowe oraz weekendy                           
 
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:
Niezbędne:
 1. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
 4. Posiadać wykształcenie średnie.
 5. Posiadać umiejętność obsługi komputera.
Dodatkowe
 1. Doświadczenie w obsłudze klienta.
 2. Doświadczenie w handlu.
 3. Odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, operatywność, umiejętność pracy w zespole.
 4. Znajomość języka angielskiego.
 
Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy nabór zobowiązana będzie m.in. do realizowania następujących działań:
 1. Kasa MDK – obsługa klienta, sprzedaż biletów, pobieranie opłat.
 2. Galeria pod Glinianym Aniołem – prowadzenie spraw związanych z działalnością Galerii, sprzedaż towarów, obsługa klienta.
 
Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć oferty pracy w zamkniętej kopercie w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury lub przesłać za pośrednictwem poczty do dnia 10.02.2017 r. (data wpływu na dziennik podawczy MDK).
 
Oferty pracy zawierające niżej wymienione własnoręcznie podpisane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (cv).
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.                                   
 7. Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
 
Koperta winna być opatrzona dopiskiem: „Praca – MDK Lubliniec”
 
Oferta pracy powinna być opatrzona własnoręcznie podpisaną klauzulą o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. Poz. 2135).
 
Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna, o terminie której powiadomimy telefonicznie kandydatów spełniających wymogi formalne.