Nie przegap w marcu!

cz 01
pt 02
sb 03
nd 04
pn 05
wt 06
śr 07
cz 08
pt 09
sb 10
nd 11
pn 12
wt 13
śr 14
cz 15
pt 16
sb 17
nd 18
pn 19
wt 20
śr 21
cz 22
pt 23
sb 24
nd 25
pn 26
wt 27
śr 28
cz 29
pt 30
sb 31
logo
repertuar

Cudowny Chłopak
20.03.2018 r.

godzina 16:15
2D dubbing
bilety - 16 zł, ulgowy 14 zł – b/o. Seanse 12 i 19 marca w cenie 12zł/os. Zakup na www.mdk.lubliniec.pl lub w kasie od godz. 15:00

więcej o filmie >

Kobieta Sukcesu
20.03.2018 r.

godzina 18:30, 20:30

bilety - 16 zł, ulgowy 14 zł – od 12 lat. Zakup na www.mdk.lubliniec.pl lub w kasie od godz. 15:00

więcej o filmie >
BIP

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
ogłasza nabór na stanowisko referenta
w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej 9
 
Wymiar czasu pracy: cały etat
 
Godziny pracy: uzależnione od kalendarza imprez (również weekendy, święta i godziny popołudniowe).          
                  
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:
Niezbędne (konieczne):
 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 6. posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
 7. posiada prawo jazdy kategorii B,
 8. posiada zdolności organizacyjne
 9. jest osobą dyspozycyjną
 Dodatkowe
 1. posiada doświadczenie w organizowaniu imprez,
 2. posiada doświadczenie w marketingu i promocji,
 3. posiada umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 4. jest osobą odpowiedzialną, samodzielną, komunikatywną, kreatywną  z wysoką kultura osobistą,
 5. posiada znajomość przepisów dotyczących organizacji imprez; w szczególności  Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 6. posiada znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 
Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy nabór zobowiązana będzie m.in.: do realizowania następujących działań:
- przygotowywania dokumentacji związanej z imprezami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami wewnętrznymi jednostki,
- przygotowywania programów i regulaminów,
- okonywanie kontroli merytorycznej faktur,
- przygotowania i analiza umów na organizację imprez,
- dokumentowanie i weryfikowanie realizacji umów,
- dokumentowanie sposobu wyborów świadczących usługi dla Miejskiego Domu Kultury z zakresu organizacji imprez,
- przygotowywanie raportów dotyczących organizacji imprez.
 
Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć oferty pracy w zamkniętej kopercie w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury lub przesłać za pośrednictwem poczty do dnia 11.09.2017 r. (data wpływu na dziennik podawczy MDK).
 
Oferty pracy powinny zawierać niżej wymienione własnoręcznie podpisane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (cv).
3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Oraz:
1. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.                                   
2. Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
 
Koperta winna być opatrzona dopiskiem : „Praca - MDK Lubliniec”
 
Oferta pracy powinna być opatrzona własnoręcznie podpisaną klauzulą o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. Poz. 2135).
 
Do dalszego postępowania zostaną dopuszczone jedynie osoby spełniające wszystkie wymagania niezbędne (konieczne) określone w niniejszym ogłoszeniu i które złożą ofertę w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 
Miejski Dom Kultury poinformuje  o terminie rozmów telefonicznie.

polecamy

Lubliniec Info
Grupa Reportersko Filmowa
Lubliniec Turystycznie
Lublinieckie morsy
X-Ozy
Atelier
Fotografia MZawadka.pl
KSSE
(c) MDK Lubliniec. Wykonanie W.B. Projekt - Grupa Lubliniec Info